01. Công ty TNHH MTV SX TM & DV Hải Đức 

Trường Kỹ Thuật Miền Trung ,Vĩnh Phương, Nha Trang , Khánh Hòa 

 

">