Đào tạo - Tư vấn chứng nhận PEFC

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1999 tại Pháp với các hoạt động thúc đẩy quản lý rừng bền vững (SFM) - Sustainable Forest Management) thông qua rừng chứng nhận và dán nhãn trên các sản phẩm được chứng nhận. Các sản phẩm có khai báo PEFC và / hoặc dán nhãn chứng minh cho khách hàng và người tiêu dùng cuối cùng rằng nguyên liệu làm ra sản phẩm có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững.

PEFC làm việc trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ rừng để thúc đẩy thực hành tốt trong khu rừng và đảm bảo rằng gỗ và lâm sản ngoài gỗ được sản xuất theo tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức cao nhất. Nhờ nhãn sinh thái của PEFC, khách hàng và người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm từ các khu rừng được quản lý bền vững. PEFC cung cấp chứng thực các chương trình chứng nhận rừng cấp quốc gia bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của PEFC và đánh giá thường xuyên.

Chứng nhận PEFC có 2 loại: PEFC-FM (PEFC -Forest Management) – Chứng nhận Quản lý rừng PEFC: Chứng nhận cho đơn vị trồng rừng
PEFC-CoC: (PEFC -Chain of Custody) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC: Chứng nhận cho các đơn vị sản xuất, thương mại sử dụng các nguyên liệu, sản phẩm từ rừng được chứng nhận PEFC-FM. Để đạt chứng chỉ Quản lý rừng bền vững của PEFC, phải chứng minh rằng các hoạt động quản lý đáp ứng các yêu cầu về thực tiễn tốt nhất trong quản lý rừng bền vững, bao gồm:

  • Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng được duy trì hoặc nâng cao
  • Các dịch vụ hệ sinh thái mà rừng cung cấp được duy trì :

- Chúng cung cấp thực phẩm, chất xơ, sinh khối và gỗ
- chúng là một phần quan trọng của chu trình nước, hoạt động như nguồn cấp nước
ngầm, lưu trữ và lưu giữ cacbon, và ngăn ngừa xói mòn đất
- chúng cung cấp môi trường sống và nơi trú ẩn cho con người và động vật hoang
dã; và
- Chúng mang lại lợi ích tinh thần và giải trí

  • Hóa chất được thay thế bằng các vật liệu thay thế tự nhiên hoặc giảm thiểu sử
  • dụng
  • Quyền và phúc lợi của người lao động được bảo vệ
  • Lao động tại địa phương được khuyến khích sử dụng
  • Quyền của người dân bản địa được tôn trọng
  • Các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý và các phương pháp tốt nhất.

7 tiêu chí của PEFC:
Tiêu chí 1: Duy trì và tăng cường thích hợp tài nguyên rừng và sự đóng góp của chúng
vào chu kỳ carbon toàn cầu
Tiêu chí 2: Duy trì sức khỏe và sức sống hệ sinh thái rừng
Tiêu chí 3: Duy trì và khuyến khích các chức năng sản xuất của rừng (gỗ và ngoài gỗ)
Tiêu chí 4: Bảo trì, bảo tồn và tăng cường đa dạng sinh học thích hợp trong hệ sinh thái
rừng
Tiêu chí 5: Bảo trì và tăng cường các chức năng bảo vệ phù hợp trong quản lý rừng (đặc
biệt là đất và nước)
Tiêu chí 6: Duy trì các chức năng và điều kiện kinh tế - xã hội khác
Tiêu chí 7: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý